Preguntes Freqüents

Procés de Selecció

En general entre els 7 i 10 dies, depenent de cada servei i tenint en compte les patologies de l’usuari, ubicació del domicili i els requisits addicionals sol·licitats per la família. Encara que com a empresa sempre s’intenta reduir el temps al mínim possible.

A Magnolia Serveis, fem una selecció exhaustiva de tot el personal que forma part de la nostra borsa de treball. Comencem per una selecció curricular dels perfils més qualificats, realitzem una entrevista personal amb proves de coneixement i roll-play per a comprovar l’actitud i habilitats, comprovem els títols, la seva experiència i demanem referències. La tranquil·litat i la seguretat és el més important per a nosaltres.

Una vegada feta la selecció de l’o les cuidadores, organitzem l’entrevista amb la família i és la família qui decideix si vol començar el servei amb aquesta cuidadora o si prefereix que continuem amb la cerca d’un altre perfil.

Contractació

Atenció Personalitzada: Atenció i seguiment personalitzat a la família del servei

Gestió laboral: Altes, baixes, acomiadaments, assessorament…

Seguretat social: Altes i baixes en la S.S

Nòmines: Enviament de nòmines mes a mes

Substitucions o reemplaçaments de la cuidadora/r: nova selecció davant substitucions, baixes, vacances o altres motius, que no impliquin canvi de condicions contractuals.

Poden canviar a la cuidadora iniciant una nova cerca. Això no ocasionarà cap càrrec extra. És una cobertura de la nostra quota mensual.

La família. En general, l’usuari que rep el servei, contractant-la en un règim general d’empleada de la llar i passant a ser el seu ocupador.

Es paga una vegada la família ha triat la candidata del servei i s’ha donat d’alta en la Seguretat Social. Tant la quota d’inici, com la quota mensual es cobra directament en el compte de l’ocupador, mitjançant rebut bancari.

L’ocupador. Aquest rep l’última la nòmina del seu cuidador/a l’última setmana de cada mes.

En la nòmina apareix el concepte “líquid a percebre” això és el sou net del treballador, i l’ocupador ha de fer una transferència bancària a la cuidadora amb aquest import, a més d’enviar la nòmina a la cuidadora.

Gestió

L’ocupador. Aquest rep l’última la nòmina del seu cuidador/a l’última setmana de cada mes.

L’última setmana de cada mes.

Es realitza un contracte indefinit amb 2 mesos de prova. En el període de prova es pot rescindir el contracte sense previ avís per totes dues parts i sense cap indemnització per part de l’ocupador.

El contracte es pot rescindir en qualsevol moment realitzant un acomiadamen. És obligatori justificar la seva causa.

Si han transcorregut els dos mesos de prova és necessari avisar a la persona cuidadora per escrit del cessament del contracte amb una antelació de 7 dies (20 dies per a contractes superiors a 1 any d’antiguitat).La indemnització a pagar al cuidador/per desistiment és de 12 dies per any treballat amb un màxim de 6 mensualitats.  En la quitança s’inclourà, la indemnització, la liquidació de les vacances no gaudides i el salari fins a la data del cessament de contracte. En Magnolia Serveis ens encarreguem de tota la gestió.

No obstant això, si la cuidadora es troba encara en els 2 mesos de prova només han de pagar-se els dies treballats i els dies de vacances no gaudits

Per descomptat que no. En qualsevol moment pots acabar la teva relació laboral amb la cuidadora i amb nosaltres. Només és necessari que preavisis amb 15 dies d’antelació perquè realitzem tots els tràmits.

S’han anunciat multes a aquells ocupadors que no donin d’alta en la Seguretat Social a les empleades de la llar entre els 6.251 euros i els 187.500 euros, en el seu grau màxim.

No influeix per a res: ni per a pagar, ni per a desgravar.

Referent al salari:

  • Els 3 primers dies de baixa no són remunerats.
  • Els 5 dies següents, el salari es veu reduït a un 60% i segueix a càrrec de l’ocupador.
  • Als 9 dies de baixa, el salari va a càrrec de la Seguretat Social.

 

Referent a les quotes de Seguretat Social:

  • A partir del 9è dia de baixa del cuidador/a, només es pagarà per la part de l’ocupador/a, reduint-se així l’import

del rebut habitual.

 

  • L’ocupador/a continuarà abonant els rebuts de la Seguretat Social (TGSS) mentre duri la relació laboral.

En Magnolia Serveis ens ocupem de tota la gestió documental que això implica, i a buscar a la cuidadora/r substituta en el menor temps possible.

 

Cuidadores/s

Els festius nacionals, provincials i locals depenent d’on es resideixi.

Els dies festius normalment són dies lliures per als treballadors però hi ha la possibilitat d’acordar amb la cuidadora que treballi remunerant-los-hi a part en la nòmina del mes.

En els casos de cures internes, els festius són de 24 hores. En els serveis de cap de setmana, els diumenges són sempre festius, per la qual cosa el cuidador/als treballarà sense cost afegit. En canvi, els dissabtes sí que poden caure en festiu. Es recomana pagar 10€ l’hora d’aquests dies i pactar amb anterioritat els dies festius que es necessitin, donant-li temps així a la cuidadora que s’organitzi.

Com a política d’empresa no cobrim els festius.

Per llei han de tenir 36h de descans consecutives. El més comú és que aquest descans sigui des de les 9.00 del matí del Dissabte fins a les 21:00h del Diumenge, però existeixen altres combinacions. Si es requereixen cures contínues durant el temps de descans d’aquesta cuidadora, serà necessari comptar amb 2 cuidadores.

S’ha de tenir en compte que la cuidadora interna, disposa de 2h al dia de descans en el qual pot absentar-se del domicili. Aquestes hores s’han de consensuar i pactar amb la família.

Disposen de 30 dies naturals de vacances remunerades a l’any. Aquests dies han de negociar-se entre l’ocupador i el treballador i gaudir-se durant l’any abans del 31/12.

Si no s’arriba a un acord entre les dues parts, la família pot decidir la meitat del període vacacional quan més li convingui

Amb Magnolia Serveis, teniu cobertura de substitució durant les vacances del cuidador habitual. Només ens ho heu de notificar mínim amb 1 mes d’antelació i trobarem un nou perfil per a aquests dies. Recomanem, sempre que es pugui donar les vacances en fraccions mínimes de 15 dies. S’ha de tenir en compte, que es generarà un nou contracte amb els seus corresponents costos de salari i Seguretat Social que ha d’assumir l’ocupador.

Deixa les teves dades o truca al 633 086 796

Contacte general CAT
Consentiment